بخش دوّم؛ مروری گذارا به توطئه های صورت گرفته علیه دکترنورعلی تابنده

۸۱۲

یک طرف این کودتا نهاد های امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه و سازمان های اطلاعات موازی می باشند که دشمنان قسم خورده تصوف و عرفان هستند که در ۴ دهه گذشته به انواع جنایات علیه سلسله گنابادی و در ٢دهه گذشته مشخصا بر علیه دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ،دست زده اند.
جامعیت شخصیت دکترتابنده به عنوان قطب سلسله پس از نزدیک به ٢ قرن این مکتب را تحول عظیمی بخشیده است و به درویشی جانی تازه.و همین رویکرد خاص ایشان موجب شده دستگاه های ضدمردمی به تکاپو افتاده جهت حذف ایشان و قرار دادن یک یا چند دست نشانده ازطرف خود به عنوان رهبر و انشعاب سلسله به چندین دسته و گروه زیر نظر رژیم حاکم. تمرکز قدرت آن هم در چند جهت (رهبری متمرکز و فرهیخته که دارای اعتبار بین المللی می باشد، جمعیت بسیار، اعتبار فرهنگی و تاریخی و خانوادگی، ثروت) که در سلسله گنابادی وجود دارد برای سیستم های دیکتاتوری خطری بزرگی بحساب می آید. حال آنکه تصوف در طول تاریخ نشان داده در بزنگاه ها همیشه بیاری مردمان شتافته و در این دوران حساس به هیچ وجه نمی خواهند تصوف وارد جامعه شود و با تمام قوا می کوشند که حذفش کنند!
طرف دیگر، این کودتا خائنین، فریب‌خوردگان و  نفوذی هایی هستند که از روی ترس یا حماقت و یا پستی و به دست آوردن منافع، خیز برداشته، برای رسیدن به قدرت در سلسله و استفاده ابزای به جهت منافع شخصی و … این گروه همگام با جناح نخست رفتار می کنند و در اصل بازوی داخلی سلسله و اهرم فشار در این کودتا شناخته شده اند.

گروه دوم ( خود فروخته ها و نفوذی ها) سابقه خصومتشان با جناب دکترتابنده به سالهای پیش از قطبیت ایشان برمی گردد و در این دو دهه منتظر فرصت بودند که زهر خود را به ایشان وارد کنند و امروز این فرصت را با همکاری با رژیم حاکم ایجاد کرده اند.
گروه فوق دارای افکار پوسیده قرون وسطایی و ضد جامعه می باشند و همیشه مردم را به انزوا و پوچی و خمودی سوق داده اند و اساس این تفکر نقطه کلیدی اختلاف این خشک مغزان با جناب دکترتابنده می باشند.
عقب افتادگی جامعه امروز ما حاصل همین خرافاتی است که این جماعت احمق صوفی ستیز ،القاء کرده اند که امروز قصد مصادره تصوف و بهره بردای از آن می باشند.
اگر تصوف بدون صاحبش(دکترتابنده) بدست نا اهل بی افتد، می شود؛حکومت شیعه که امروز جهان را به آتش کشیده و ایران را به یک آشغالدونی تبدیل کرده است!
این گروه خائن براحتی فتوای سرکوب درویشان گنابادی و قتل محمدثلاث را صادر کردند و حکومت هم آن را به اجرا درآورد.
برای انجام این جنایات باید دکترتابنده را در حصر قرار می دادند.

بقلم : مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.