پرسش و پاسخ نسبت به مقوله غیبت و ظهور

۶۱۹

۱- دجال فرد است یا سیستم؟
۲- علت ظهور منجی موعود منتظَر چیست؟
۳- آیا منجی موعود منتظَر هم سیستمی برپا می‌فرمایند؟
۴- چگونگی پایان دوران غیبت و انتظار ظهور منجی
۵- عرصه تقابل نور و ظلمت یا عیسی و دجال کجاست؟
۶- چگونه همه مردم به‌طور هم‌زمان شاهد ورود عیسی به زمین خواهند بود؟
۷- چگونگی رجعت عیسی از آسمان به زمین
۸- عیسی دوباره متولد می‌شود یا از آسمان به زمین رجعت می‌کند؟
۹- مکان غیرزمینی کجاست؟
۱۰- تفاوت مکان استقرار منجی موعود با زمین چیست؟
۱۱- وسیله مراجعت منجی موعود به زمین چیست؟
۱۲- چگونه عیسی از زمین به آسمان برده شده‌اند؟
۱۳- انتظار عمومی اهل کتاب نسبت به مقوله غیبت و ظهور چیست؟
۱۴- مأموریت منجی موعود بر روی زمین چیست؟
۱۵- عرصه و میدان تقابل میان مسیح و ضدمسیح کدام است؟

 

Voir cette publication sur Instagram

 

۱- دجال فرد است یا سیستم؟ ۲- علت ظهور منجی موعود منتظَر چیست؟ ۳- آیا منجی موعود منتظَر هم سیستمی برپا می‌فرمایند؟ ۴- چگونگی پایان دوران غیبت و انتظار ظهور منجی ۵- عرصه تقابل نور و ظلمت یا عیسی و دجال کجاست؟ ۶- چگونه همه مردم به‌طور هم‌زمان شاهد ورود عیسی به زمین خواهند بود؟ ۷- چگونگی رجعت عیسی از آسمان به زمین ۸- عیسی دوباره متولد می‌شود یا از آسمان به زمین رجعت می‌کند؟ ۹- مکان غیرزمینی کجاست؟ ۱۰- تفاوت مکان استقرار منجی موعود با زمین چیست؟ ۱۱- وسیله مراجعت منجی موعود به زمین چیست؟ ۱۲- چگونه عیسی از زمین به آسمان برده شده‌اند؟ ۱۳- انتظار عمومی اهل کتاب نسبت به مقوله غیبت و ظهور چیست؟ ۱۴- مأموریت منجی موعود بر روی زمین چیست؟ ۱۵- عرصه و میدان تقابل میان مسیح و ضدمسیح کدام است؟ #مسیح #عیسی_بن_مریم #دجال #ظهور_منجی_موعود #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #قرآن_مجید #سایبری #فضای_مجازی

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش