پایانی بر حجاب اجباری قسمت ۲؛ تشریح حکم غَضُّ البَصَر در قرآن مجید

۱,۱۷۵

در گفتار پیشین به این نکته پرداختیم که در قرآن مجید هیچ آیه ای مبنی بر حجاب بانوان – پوشش موی سر –وجود ندارد. درعین حال یادآور شدیم که احکام ضد زن نسبت به بانوان را به نام دین به شهروندان تحمیل نکنید. در این گفتار در نظر داریم به پاره ای از مطالب مطرح شده توسط مخاطبان که به اشتباه به پیامبر اکرم و به اسلام منتسب شده بپردازیم؛ «ازآنجمله پوشش اجباری برای بانوان». انواع احکام قرآنی در این برنامه تشریح می گردد از آنجمله «حکم غَضُّ البَصَر در قرآن مجید» و در پایان خاطر نشان می سازیم که چگونه عده ای مردسالار در قرن دوم و سوم هجری پس از رحلت پیغمبر با استناد به قوای متخیله حکایات، روایات و خرافات را ترویج داده و مطالبی را به اسلام و پیغمبر نسبت داده اند که هیچ جایگاه عقلی و قرآنی ندارد.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

تشریح حکم غَضُّ البَصَر در قرآن مجید در گفتار پیشین به این نکته پرداختیم که در قرآن مجید هیچ آیه ای مبنی بر حجاب بانوان – پوشش موی سر –وجود ندارد. درعین حال یادآور شدیم که احکام ضد زن نسبت به بانوان را به نام دین به شهروندان تحمیل نکنید. در این گفتار در نظر داریم به پاره ای از مطالب مطرح شده توسط مخاطبان که به اشتباه به پیامبر اکرم و به اسلام منتسب شده بپردازیم؛ «ازآنجمله پوشش اجباری برای بانوان». انواع احکام قرآنی در این برنامه تشریح می گردد از آنجمله «حکم غَضُّ البَصَر در قرآن مجید» و در پایان خاطر نشان می سازیم که چگونه عده ای مردسالار در قرن دوم و سوم هجری پس از رحلت پیغمبر با استناد به قوای متخیله حکایات، روایات و خرافات را ترویج داده و مطالبی را به اسلام و پیغمبر نسبت داده اند که هیچ جایگاه عقلی و قرآنی ندارد. #محقق_قرآن_مجید #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #غض_البصر #زنگوله #حجاب_اجباری #نه_به_حجاب_اجباری #پوشش_موی_سر_بانوان #محمود_شهابی #خلخال #معراج #روایات #خرافات #مردسالار #سرکوب_زنان #روسری_با_توسری #پوشش_زنان #احکام_تأسیسی #احکام_امضائی #احکام_تعدیلی #ادوار_فقه #سوره_اسراء #سوره_نساء #سوره_بقره #سوره_یونس #سوره_نور

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le