جمعی از درویشان شهرستان کوار به کمپین دادخواهی دکتر تابنده پیوستند

۱۸۸
ما فقرای شهرستان کوار به کمپین دادخواهی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفدا شرکت می کنیم. پاسخگو باشید.