درخواست هزینه درمان و بیمارستانِ دوران حبس از یکی از دراویش گنابادی پس از آزادی از زندان

۴۰۴

علیرضا نیکزاده یکی از دراویش گنابادی که سه سال در زندان بود، می گوید :

سیستم قضایی جمهوری اسلامی از وی درخواست پرداخت هزینه ای را بابت درمان و بیمارستان دوره های شکنجه کرده است!

به روایتی یعنی آقای نیکزاده باید هزینه درمان ناشی از شکنجه های شدید در بازجوییها که باعث شده کارش به بیمارستان و درمان پزشکی بکشد را  باید خودش پرداخت کند!

این درویش گنابادی در این ارتباط می گوید:

اینجانب علیرضا نیکزاده دماوندی ساعت ۱۹ دهم دیماه نود وشش درسمنان توسط چهار مزدور لباس شخصی سخت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به مکان نامعلومی منتقل شدم. در آ نجا مرا به لوله آ بی در کف زمین با دست بند بسته و بقدری مورد ضرب و شتم قرار دادند که بیهوش شدم و در بیمارستان کوثر سمنان بخش چچو قلب درحالیکه با دست بند و پا بند به تخت بسته شده بودم، به هوش آمدم و در همان بیمارستان میگفتند هر کاری دلمان بخواهد با تو میکنیم.

بعد از چند روز گفتند مرخصی، فکر کردم که به زندان برمیگردم، ولی مرا به بخش اعصاب و روان همان بیمارستان(زیر زمین) بردند و در اتاقی دست و پای مرا به تخت بستند و آنقدر زدند که مدتها خون دفع میکردم، تعدادی از دندانهایم شکست و دردادگاه به جرم «توهین به رهبری» و «اجتماع غیر قانونی» و «نشر اکاذیب» جمعا به سه سال حبس تعزیری محکوم شدم.

مقارن با دادگاهم، دادگاهی دیگر تشکیل شد که هزینه مدتی که در بیمارستان بودم را بدهم و محکومم کردند و هر چه میگفتم برابر قانون آئینامه دادرسی هزینه با زندان است قبول نکردند.

هم اکنون سازمان تامبن اجتماعی که با دزدان بزرگی چون سعید مرتصوی کاری ندارد در شرف فرستادن من به زندان هست. من بهیچوجه این پول را به نظام «خونخوار، خونریز و دزد ولایت فقیه» نمیدهم. البته کاری کرده اند که اگر میخواستم بدهم هم نداشتمِ.
لطفا به هر مقام و سازمان حقوق بشری که میتوانید صدای من و امثال من را برسانید.