رأی دادن در چه شرایطی فعل مجرمانه محسوب می شود؟

۶۵۲

اصل انصاف یعنی چه ؟
قانون لا ضرر ولا ضرار چیست ؟
قوانین مدنی ایران برخوردار از این قاعده هستند که بر مبنای اصل انصاف استوار است.
آقای افشین ساجدی مسئول بخش حقوقی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران از منظر حقوقی بررسی می کنند: آیا رأی دادن در شرایطی که می تواند منجر به زیان فرد و جامعه شود، عملی مجرمانه محسوب می شود؟