بهشت و احضار روح

۱,۲۸۱

پاسخ به پرسشی پیرامون «بقاء روح و فراغت روحانی از قالب جسمانی» و «بهشت و جهنم» از دیدگاه عرفا و متصوفه و قرآن مجید.
در این گفتار به بررسی فاکتورهای تعیین کننده تهی کردن قالب جسمانی و مفارقت از بدن مادی می پردازیم.

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسشی پیرامون «بقاء روح و فراغت روحانی از قالب جسمانی» و «بهشت و جهنم» از دیدگاه عرفا و متصوفه و قرآن مجید. در این گفتار به بررسی فاکتورهای تعیین کننده تهی کردن قالب جسمانی و مفارقت از بدن مادی می پردازیم. #تصویر_دوریان_گری #بهشت #جهنم #احضار_روح #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #روح #جاذبه #ثقل #ذیل_فلک_قمر #منجنیق #جاناتان_لیوینگستون #مرغ_دریایی #اقلیم_هشتم

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le