پیام حمایت دکتر حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۳۸۰

دکتر حسن نائب هاشمی با ارسال ویدئویی حمایت خود از کمپین دادخواهی دکتر تابنده را اعلام کرد.

دکتر حسن نائب هاشمی :

حقیقت و شفافیت از نخستین اصول دادخواهی است