«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هفدهم

۹۵۸
توضیحی تکمیلی درباره آیاتی از سوره الانفال خداوند متعال فرشتگان و امدادگران آسمانی و غیرزمینی را فقط در صورتی به یاری اهل ایمان گسیل میدارد، که آنان خود از بذل کوشش و مساعی جدی درراه دفاع از حق و حقیقت تا پای جان از هیچ کوششی فروگذار ننمایند. نصرت و پیروزی فقط ازجانب پروردگار است، ولی خداوند وعده فتح را فقط به کسانی داده که محکم و استوار در مواضع مشخص و تعیین شده خویش پای می افشارند و هرگز در برابر خصم، بر پاشنه های پاهای خود نمیچرخند و میدان را خالی نمی نمایند.

 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم