گفتگوی یکی از مریدان دکتر تابنده با دکتر مسعود مردانی رئیس بیمارستان مهر

۴۶۸

گفتگوی آقای مسعود مردانی رئیس بیمارستان مهر با یکی از مریدان دکتر نورعلی تابنده پس از انجام عمل تراکستومی در آذرماه ۱٣۹۸

در این دیدار دکتر مسعود مردانی سعی می کند ضمن اطلاعرسانی از وضعیت جسمانی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از مرید ایشان رفع نگرانی کند.

مرید دکتر تابنده خواستار مهیا شدن امکاناتی می شود که در پی آن علاقه مندان دکتر تابنده بتوانند ایشان را زیارت کنند و از وضعیت سلامت ایشان اطلاع یابند.

آقای دکتر مسعود مردانی یادآور میشود که تفویض اختیارات تامّ به مدیر بیمارستان آقای جبل عاملی صورت گرفته است و وی است که در این زمینه تصمیم گیری می کند.

مرید دکتر تابنده از دکتر مردانی می خواهد تا شرایطی مهیا شود تا امکان ملاقات دکتر تابنده فراهم شود؛ دکتر مسعود مردانی در پاسخ می گوید: «ملاقات دکتر تابنده اول از همه دست خانواده ایشان است، بعد پزشک معالج، بعد دست آن بالایی هاست.»

در ادامه گفتگو دکتر مجید نصیری وارد اتاق رئیس بیمارستان می شود.

در این قسمت ، دکتر مسعود مردانی در معرفی مجید نصیری می گوید : «دکتر اصلی آقای تابنده ایشان است!»

ادامه گفتگو را بشنوید.