این چه نظامی است که باید خون بی گناهان برای مصلحتش ریخته شود!

۱,۸۱۴

گفته اندکه همه میدانند درویش محمدثلاث بیگناه است امابرای مصلحت نظام ،آقای ثلاث باید به عنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود!