اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی؛ خطاب به آقای حاج محمد تابنده و سایر آقایان نمایندگان اربعه افتخاری

۹۶۴

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی

خطاب به آقای حاج محمد تابنده و سایر آقایان نمایندگان اربعه افتخاری

شخصی به اسم عباس نجّار محمّدی به عنوان یکی از مدافعین سرسخت شما و از هواداران و دوستان و ارادتمندان شما، بارها و بارها ارادتمندان، دوستداران و پیروان دکتر نورعلی تابنده را هدف تیرهای دشنام، ناسزا و اتهام گویی خودش قرار داده است.

در چند روز اخیر، دوباره مشاهده میشود که در فضای اینستاگرام پیامهای توهین آمیزی از سوی همین فرد برای پایگاه اطلاعرسانی اینفوصوفی ارسال گردیده است.

پایگاه اطلاعرسانی اینفوصوفی شناختی و یا ارتباطی با این شخص ندارد.

آقای عباس محمدی و اشخاصی نظیر وی به هیچ عنوان طرف گفتگوی ما نیستند؛ اما از آنجا که به دفاع از شما فضای سایبری و شبکه های اجتماعی را به عرصه دشنام و اهانت و توهین علیه پیروان، ارادتمندان و عاشقان مکتب انسانساز تصوف و عرفان و بویژه شخص دکتر نورعلی تابنده تبدیل می کنند ، با بازنشر برخی از ناسزاهای آقای عباس محمدی ، به شما یادآوری می کنیم که یا این فرد را دعوت به سکوت کنید یا بصورت رسمی اعلام نمایید که عمل ایشان مورد تأیید شما نیست و یا اینکه خود را آماده سازید تا پاسخگوی فحاشی های این شخص به ما باشید.

در طول فعالیتهای “کمپین دادخواهی”، صاحبان وجدانهای بیدار  شما گروه نمایندگان اربعه افتخاری را در معرض دهها و صدها سئوال مستدل و محکم قرار داده است. اما  سکوت و فرار  رو به جلوی شما در مقابل  افکار عمومی در داخل و خارج کشور نشانه روشنی از عدم توانایی شما در پاسخگویی است، اکنون اقدامات این قبیل افراد – که خود را درجرگه علاقه مندان و ارادتمندان شما میشمارند و به بهانه حمایت از شما اجازه اهانت به دیگران را به خود میدهند – برگه جدیدی است که به کارنامه عملکرد غیرقابل دفاع  شما اضافه می شود، که در قبال آن نیز باید پاسخگو باشید.

با تقدیم احترام

گردانندگان پایگاه اطلاعرسانی درویشان در جهان (اینفوصوفی)

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹