بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد در برنامه در جستجوی حقیقت

۴۵۴

در برنامه امروز به بررسی رخدادهایی خواهیم پرداخت که به سفر دکتر نورعلی تابنده به زادگاهشان در بیدخت گناباد انجامید.

پرسشهای بسیاری از سوی مخاطبان در ارتباط با سفر دکتر تابنده به زادگاهشان مطرح شده است که لازم دانستیم نظر کارشناسان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده را در اینباره جویا شویم.

یک مجموعه دو قسمتی به این بحث اختصاص خواهد داشت.

که در قسمت اول آن به بررسی رخدادهای پیش از آخرین سفر دکتر تابنده به بیدخت و تاریخچه ممانعت ها نسبت به حضور اقطاب متأخر طریقت گنابادی به این شهر می پردازیم.

بررسی ابعاد وزوایای تاریک درگذشت«مشکوک وناگهانی»دکترنورعلی تابنده دربرنامه«در جستجوی حقیقت»؛ قسمت دوم

بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده در برنامه «در جستجوی حقیقت»؛ قسمت اول

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده