سکانس ششم از سناریوی یک توطئه از پیش طراحی شده علیه دراویش

۲,۰۷۰
خیابانهای تهران به صحنه سن سناریونویسان رژیم تبدیل شده است.
یکی یکی پرده های سکانس هایِ سناریوی از پیش طراحی شده نهادهای امنیتی – اطلاعاتی علیه دراویش گنابادی کنار می رود.بزودی نزدیک به ٣ ماه از سرکوب خونبار دراویش طریقت گنابادی در خیابان گلستان هفتم واقع در پاسداران تهران می گذرد.هرچه با زمان جلوتر می رویم ابعاد تازه ای از توطئه از پیش طراحی شده در دالانهای تاریک و مخروبه های سپاهیان تاریکی و تباهی علیه دراویش مظلوم و بی دفاع کنار می رود. این سناریو همانند فیلمهای سینمایی که توسط کارگردانانی نظیر ابراهیم حاتمی کیا ساخته میشود دارای پرده ها و سکانس های مختلفی است.