پیام نوروزی دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۸۶

اصل آزادی یک حق انسانی است؛ که از بنیادی‌ترین اصول قرآن مجید است. در این گفتار به تشریح تعالیم دکتر نورعلی تابنده مبتنی بر اصل آزادی و حقوق‌بشر می‌پردازیم.