نامه سرگشاده دکتر دادرش فتحی به آقای رضا تابنده

۴۳۳

نامه سرگشاده به آقای رضا تابنده

با سلام به فرزندحضرت آقای محبوبعلیشاه(قطب اسبق سلسله گنابادی) آقارضاتابنده

انشاالله حال سرکار و کلیه اعضای خانواده ارجمندتان خوب و گردش زمانه بر وفق مراد باشد.

امروزه مشاهده میشود که افرادی با راه اندازی حساب هایی در فضای مَجازی، دست به انتشار تصاویر و فیلمها و نماهنگهایی از شما میزنند تا با تظاهر مَجازی مدعی دوستی با شما و اخوی گرامیتان گردند. اما مشاهده میشود که پس از مدتی دعوی ریاکارانه به دوستداری شما، به ناگاه به لجن پراکنی و فحاشی و تهدید نسبت به من و همسرو فرزندان و اعضای خانواده ام و دوستان و همکارانم روی میآورند و درصدد تخریب و ترور شخصیت اینجانب بر میآیند.
اقدامات مبتنی برسوءنیت این افراد که موریانه صفت در پی ویرانگری بنای محبت و‌مودت اند، میتواند اسباب خشم و عصبانیت در طرف مقابل آنهارا فراهم سازد و کار را به جای باریک‌بکشاند وبهمین دلیل نیز بارها از همه دوستان خواسته ام که تسلیم عواطف و‌احساسات متعصبانه نشوند و‌واکنش متقابلی انجام ندهند.
معذلک سکوت و صبوری من و دوستانم را که از سمت این افرادِ مدعی دوستی سرکار زیر باران اهانت و‌هتاکی قرار دارند، هتاکان و فحاشان بعنوان فرصتی ارزیابی میکنند تابا سوءاستفاده از آن به جولانگری بیشتر بپردازند و کاررا از ترور شخصیت به تهدید فیزیکی بکشانند.

فرشید محجوبی: من و عباس محمدی از عهده همه شما بر می آییم!

ازجمله اقدامات صورت گرفته در این راستا، حرکت بسیار موهن و شنیع و غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع آقای فرشید محجوبی در ایام اخیر میباشد که لازم است از طرف شماموضع قاطعی دربرابر آن اتخاذ شود.
بعد از آن که آقای مرتضی محجوبی رشیدعلی بدون ارائه سند و‌مستند مطالبی را درخصوص شما به حضرت آقای مجذوبعلیشاه منتسب و‌منسوب نمودند، و پس از آن که شما از دوستی و رفاقت صمیمانه خودتان با آقای فرشید محجوبی مطالبی راانتشاردادید،

ناگهان عموم کاربران فضای مجازی درناباوری مطلق با یک فایل صوتی ضبط شده توسط آقای فرشیدمحجوبی باصدای خودشان مواجه شدند که‌درآن رکیکترین کلمات – که برای اراذل و اوباش نیز بکاربردنش اسباب ننگ و وهن و سرشکستگی است، تا چه رسد به فرزند شیخ سلسله ای که اقطاب بزرگوارش بعنوان معلمان اخلاق نسل اندر نسل مردم را به ادب و حفظ حرمت فرا میخواندند !!!- را بکار گرفته و علاوه بر این به طرفداری از دستگاه حاکمه ایران بااستناد به فتوای ترور صادرشده ،ما را تهدید به قتل وترور کرده است.
آقای رضاتابنده
انتظار عموم کسانی که رخدادهای مربوط به سلسله گنابادی را دنبال مینمایند آن است که با روشنترین رویه و قاطعترین بیان در قبال شرایط موهن پیش آمده موضعگیری نمایید، و خط مشی خود را باصراحت مشخص کنید.
البته من حق پیگیری قضایی علیه بانیان این اعمال و حامیان آنها را (درهرنقطه دنیا که باشند)درمجامع بین المللی برای خودم محفوظ میدانم.

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ 

دکتر دادرش فتحی