امیر محمد علی لباف: فاجعه گلستان هفتم، نقش رسانه ها، دادخواهی و نقش محمد تابنده

۵۳۴
در این ویدئو آقای امیرعلی محمدی لباف فعال حقوق دراویش از حاضران و شاهدان واقعه گلستان هفتم پیرامون حوادث منجر به فاجعه گلستان هفتم و نقش حکومت در سرکوب و اعمال خشونت علیه دراویش و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده می گوید. این نظریه همواره از سوی حکومت و حتی اشخاصی در میان دراویش – موریانه های فقری نفوذی – برای تخریب جامعه فقری، دراویش صلحجو، آرامش طلب و اهل مدارا مطرح شده است که دراویش خود باعث و بانی تعرض حکومت به دراویش شده اند و بهانه سرکوب دراویش را به دست حکومت داده اند . این افراد به کرات برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب حکومت علیه دراویش در گلستان هفتم به یک برگه مجعول تایپی منتسب به آقای دکتر نورعلی تابنده که توسط راننده ایشان خوانده می شود ارجاع می دهند، تا بگویند که دراویش حاضر در گلستان هفتم از امر پیرشان اطاعت نکردند و در عین حال مسئولیت ناامنی و حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده و بازداشت و زندانی و قتل و شکنجه دراویش حاضر در گلستان هفتم بودند. کسانیکه حرکت خودجوش و متحد دراویش را تخطئه می کنند با شیوه های حکومتی ادعا می کنند که خبرگزاری ها نقش تهییج و اخلال را داشته و دراویش تجمع کننده با تحریک خبرگزاری های خارجی در محل حاضر شدند. در این ویدئو آقای امیرعلی لباف ابعاد مختلف این واقعه و دلایل حضور در گلستان هفتم و نحوه جمع شدن در آن محل را تشریح می کند. پاسخ پرسشهای زیر را در اظهارات یکی از اصلی ترین حاضرین و شاهدان عینی گلستان هفتم خواهید یافت : آیا دراویش با تحریک و تهییج رسانه ها و خبرگزاری در گلستان هفتم تجمع کردند؟ نقش حاکمیت در سرکوبی دراویش و اعمال خشونت علیه ایشان چه بود؟ در مورد پروژه حذف و حصر دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه توسط حکومت جمهوری اعدامی – شیطانی چه می دانید؟ چرا دراویش و همدلی و اتحادشان همواره مورد طمع و نگرانی حکومت جمهوری اعدامی – شیطانی بوده است؟ نقش محمد تابنده در همکاری با نهادهای نظامی – انتظامی – اطلاعاتی – امنیتی در پروژه حصر خانگی منجر به حذف دکتر نورعلی تابنده چیست ؟ دادخواهی دکتر نورعلی تابنده و فعالیتهای کمیته حقیقت یاب کمپین در چه مرحله ای قرار دارد؟