قسمت دوم؛ چرایی ابهام در موضوع جانشینی

۳۳۶

چرایی ابهام در موضوع جانشینی در طریقت گنابادی بعد از شهادت قطب سی و نهم حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

تهیه و تنظیم : یحیی خوشمرام