دکتر دادرش فتحی از عدم اعتماد آقای حاج علی تابنده محبوبعلیشاه به شهرام پازوکی می گوید

۳۰۳
دکتر دادرش فتحی در این فایل تصویری به پاره ای از اتهامات مطرح شده از سوی شهرام پازوکی و طرفداران آقایان رضا و رحمت الله تابنده و برخی از هواداران اقای سیدعلیرضا جذبی پاسخ می دهند:
یک – نشانه های عدم اعتماد حضرت آقای محبوبعلیشاه به شهرام پازوکی در سفرهای خارجی
دو – اعتماد اقطاب و مشایخ به مربی جلیل القدر جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش و توصیه به پیروان برای خدمت و به محضر رسیدن ایشان برای کسب تعلیم و تربیت
سه – بحث مولازادگی و ارادت ورزی به مکتب انسانساز تصوف و عرفان
چهار – لالایی قطبیت در گهواره
پنج – تاریخچه ای از بیوگرافی برای اطلاع اراذل و اوباش شهرام پازوکی در فضای سایبری از سابقه ارادت به سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و برخورداری از تربیت فقری
شش – چرا خود را درویش گنابادی می دانم؟ و به مبارزه با ضدارزشهای فقری می پردازم؟