اعتصاب غذای دانشجوی دکترای متالورژی امیرکبیر در زندان بزرگ تهران

۱,۴۷۵

ظفرعلی مقیمی، دانشجوی نخبه دوره دکترای متالورژی  دانشگاه امیرکبیر و از درویشان بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم ۵۰ روز است که دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده، به حدی که ۳۰ کیلوگرم از وزن وی کاهش یافته و جانش در معرض خطر است.

علت  اعتصاب غذا این درویش گنابادی اعتراض به «بازداشت خانگی و  حصر آقای  دکتر نورعلی تابنده»، «عدم رسیدگی مناسب پزشکی به درویشان زندانی»، «عدم اجازه‌ی ورود وکیل به پرونده‌ی درویشان» و «بی‌توجهی‌های مکرر قوه قضاییه در سیر رسیدگی به پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از درویشان گنابادی زندانی» عنوان شده است.

آقای مقیمی گفته تا رفع  حصر آقای  دکتر نورعلی تابنده و آزادی تمامی درویشان گنابادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

ظفرعلی مقیمی در هنگام دستگیری به شدت توسط لباس‌شخصی‌ها شکنجه شد به اندازه‌ای که از ناحیه چشم آسیب جدی دید. آثار جراحت با وجود گذشت بیش از سه ماه از حادثه گلستان هفتم هنوز بر بدن این دانشجوی نخبه مشخص است.