دکتر سید مصطفی آزمایش: اعلام مواضع، پاسخ به ابهامها و رفع سوء تفاهمها

۱,۶۹۰
پیام دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به جامعه دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در ارتباط با «سوء تفاهم ها» و شرایط پیش آمده برای آقای دکتر نورعلی تابنده و دراویش گنابادی :