توییت یکی از کاربران : پیدا شدن سیبیل های مصنوعی در گلستان هفتم

۷۹۱

محیا شاهی یکی از کاربران توییتر از پیدا شدن تعداد زیادی سبیل مصنوعی در گلستان هفتم خبر می دهد.

این کاربر می نویسد :

در توییتی دیگر همین کاربر می نویسد :