اعتصاب غذای هشت درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ

۷۹۴

تعداد درویشان زندانی که در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند به هشت نفر رسیده است.

بنابراین گزارش ؛ ظفرعلی مقیمی ، محسن عزیزی ، محمد باقر مقیمی ، علی جمشیدی ، حسین فهیمی ، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی هشت درویشی هستند که در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده اند .

وضعیت جسمی تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است.

مجذوبان نور