توییت کاربران در حمایت از دراویش زندانی در بند

۱,۵۴۲

فایزه عبدی پور با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دراویشی که در زندان دست به اعتصاب غذا برای حمایت دیگر دراویش دربند زده اند می نویسد :


فرانک کاربری دیگری – با توجه به آنکه درویش سردار سرافراز شهید محمد راجی که در پی وقایع خونین گلستان هفتم زیر شکنجه های سهمناک در سیاهچالهای استالینیستی بدست عوامل جمهوری اسلامی جان به جان آفرین تسلیم کرد و تسلیم ننگ و ظلمت و تباهی نشد و درویش دلاور و جوانمرد محمدیاور ثلاث با دسیسه نیروهای امنیتی تنها به دلیل برخورداری از یک گواهینامه پایه یک محکوم به سه بار قصاص از طریق چوبه دار شده است در حالیکه در جبهه های نبرد برای حفظ مرزهای میهن از خود رشادت ها و دلاوری ها به خرج داده و از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تقدیرنامه دریافت کرده- می نویسد :


کاربر دیگری از امتناع یکی دیگر از دراویش آزاده و دلاور برای شرکت در جلسه محاکمات بیدادگاه قضایی خبر می دهد و می نویسد :


یکی دیگر از کاربران از اعتصاب غذای هشت درویش گنابادی و وخامت حال آنها خبر داده  و می نویسد :


ابراز نگرانی دیگر کاربران از اعتصاب غذای هشت درویش بیگناه گنابادی در بند :


حمید می نویسد «داد از ظلم ظالم» :


فایزه یکی از دیگر از کاربران از اخبار کذب آزادی دراویش در بند خبر می دهد :

ابراز نگرانی نسبت به وخامت حال ایوب اسدی که از بیماری ام اس نخاعی و بینایی رنج می برد و بازگشت مجدد وی از بیمارستان به زندان :


همین کاربر در جای دیگری می نویسد :


کاربر دیگری با انتشار دلنوشته علی و نرگس ثلاث  فرزندان درویش دلاور و جوانمرد محمدیاور ثلاث می نویسد :

ابراز نگرانی به حال خانم شکوفه یداللهی :


تداوم بی توجهی پزشکی نسبت به وضعیت ایوب اسدی 


فرید اکرمی پور کاربر دیگری می نویسد :