۱۱۴ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۸۶۹

«سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۲ جون ۲۰۱۸ میلادی» ؛ ۱۱۴ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.