یک فعال سیاسی از مردم خواست در مقابل احکام ناعادلانه‌ی فاضلاب قضایی بایستند

۱,۰۹۲

مسعود اخترانی تهرانی وکیل دادگستری و فعال سیاسی از مردم خواست در مقابل احکام ناعادلانه‌ی  فاضلاب قضایی بأیستند و به هر طریقی اعتراض خود را به احکام نادرست بیان کنند.