۱۲۸ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

۹۵۳

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ – ۲۶ جون ۲۰۱۸ میلادی