۱٣۲ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گذشت

۷۸۲

شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ ؛  ۱٣۲ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.