آخرین خبر از پرونده خانم زینب طاهری

۸۴۴

بدون هیچ مدرکی دال بر انتساب اتهام به خانم طاهری وی را در بازداشت نگه داشته اند تا مدرک پیدا کنند و توجهی به اعتصاب غذای او ندارند!

حق ملاقات با وکیل و حق تماس باخانواده از زینب طاهری سلب شده و وی در سلول انفرادی نگهداری میشود.

این حقوقدان و وکیل دادگستری در اعتراض به این رفتار بازپرس پرونده ۱۰ روز است که  اعتصاب غذا نموده و سلامت وی درخطر است.

امشب شنبه ۹ تیر ماه، ساعت۲۰:۳۰ طوفان توییتری برای آزادی سرکار خانم زینب طاهری وکیل شجاع زندانیان سیاسی و توجه جهانی به زندانی شدن این وکیل مردمی با هشتگ :

#ReleaseZeynab

@zeynab_taheri