عکسهای گرفته شده از کتاب رساله نور در ترجمان مجذوب

۱,۴۱۷

این چطور امکان دارد که فردی بگوید که درویش است ولی خلاف امر پیرش یا بنویسد، بگوید و یا عمل کند؟

اینهایی که به بزرگان ما توهین میکنند، از ما نیستند.

تا دیروز به حضرت محبوب علیشاه توهین میکردند، پس از شهادت حضرتشان خود را پشت عکس حضرت پنهان کرده به حضرت آقا و مجازش جناب دکتر آزمایش توهین میکنند.

مهرداد صیامی