توییتر منتسب به خانم زینب طاهری از اقدام به ترور بیولوژیکی محمدعلی طاهری خبر داد!

۱,۵۱۳

جسم خارجی آلوده به مواد سمی یا رادیو اکتیو در گوش او جاسازی شده بود.

کشف جسم خارجی جاسازی شده آلوده به مواد رادیو اکتیو یا سمی در گوش استاد  محمدعلی طاهری و امتناع پزشکی قانونی از بررسی دقیق نوع آلودگی آن!