«فضولباشیهایی» که در سایۀ آقای دکتررضا تابنده میخزند و هزار دروغ و اتهام را در قالب «نامه های سرگشاده» انتشار می دهند

۹۶۸

“فضولباشیهایی” که در سایهء آقای دکتررضا تابنده میخزند و هزار دروغ و اتهام را در قالب “نامه های سرگشاده” انتشار داده و در عین حال، با فضولی نامربوط درکار دیگران، ایراد به “نامه سرگشاده نویسی” میکنند، هدفی جز تخریب آقای دکتر رضاتابنده ندارند!

برگ های ننگین از خیانت به ارزشها یکایک رو میشود.

وقتی سایتهای معاند و تکفیری ضدتصوف  – مانند خرقه نیوز و فرقه نیوز و صوفی نیوز…- که سیزده سال است در کار پوشش دادن به سرکوب دراویش گنابادی از هیچ ناجوانمردی فروگذار نکرده اند / همسوئی خود رابا “فضولباشیهایی”  که دغلکارانه خودرا دوست و دوستدار آقای دکتررضا تابنده جا میزنند،  آشکار میسازند، باید بسیار هشیار و بیدار بود!

کانال تلگرامی تکفیری ضددرویشی موسوم به فرقه نیوز با انتشار مجدد و “آکبندی ” یک متن هنجارشکنانه به قلم  یک فضولباشی اسیرشهوت شهرت و گرفتار توهم جاه طلبی نشان از آن دارد که این افراد که مزورانه به درون دایره دوستان آقای دکتررضاتابنده نفوذ کرده اند،  با خط مشی اداره تکفیری فرق و ادیان و دستورالعملهای  تکفیری صوفی ستیزانه خائنی به نام  “مهدی طائب” در زاویه صفر قرار دارند!

برای ثبت در سینه تاریخ:

کانال تلگرامی تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” با نقل از کانال تلگرامی تکفیری موسوم به “خبرگزاری صوفیه” نوشته است:

هجمه دوباره #شرر_کنور_تبریزی به جوسازی #شرمان_بهشتی همسر مصطفی آزمایش #ماذون_طرد شده گروهک مجذوبان.
#نکته
تشبیه این افراد به #مجاهدین_خلق از نکات قابل تامل این جوابیه است!