فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح یکشنبه ۷ مهر ماه ١٣٩٨

۱,۴۳۲

بسم‌الله الرحمن الرحیم

منتها نباید(…) خواب‌هایمان را(…). زندگی عادی خودمان را با خواب و رؤیا معنی کنیم، نه. البتّه خواب و رؤیا یک معنای خاصّی برای زندگی ما دارد، کمااینکه در خواب‌هایی که ما دیدیم، فرض کنید، البتّه(…) حضرت زلیخا در خواب دید که وزیر مصر(…) به شوهریش آمده، خوشحال شد در خواب و این در خواب که بود، بعد که وکیل آن وقت مصر به خواستگاریش آمد خوشحال شد، ولی بعد که توجّه کرد و دید که این رؤیا همان شخصی نیست که در خواب دیده. فهمید که رؤیا و (…) این شخص نیست که اگر آمد به وصلتت قبول کن. چون در خواب دیده بود که(…) بعد به خواستگاری آمده، قبول کرد. بعد هم که نشد و بهم خورد. وقتی دیگری خواستگار او شد، قبول کرد، متوجّه شد که آن خواب که دیده این شخص نبوده(…)
ولی به‌هر‌جهت باید در خواب‌ها دقّت کنید، به هیچ‌وجه تصوّر اینکه با رؤیا، با خواب‌ها(…) شدیدی‌ ببرید و(…) زیادی هم داشته باشید، نکنید، این (…) بخصوص مربوط به رؤیا نیست.
و ان‌شاءالله رؤیای(…) در فاصله‌های کوتاهی معنی خواهید کرد(…) بستگی درواقع به خودش دارد که چجور(…) مثلاً…