بخش نخست؛ گفتاری از زندگینامه پربار دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۸۹۰
گفتاری از زندگینامه  پربار دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه  قطب سلسله جلیله نعمت الهی سلطانعلیشاهی گنابادی که بی تردید از برجسته ترین شخصیت های ایران می باشند.