محمداسماعیل صلاحی: ارجاع به مهندس علیرضا جذبی تنها میتواند بعنوان شیخ سلسله مورد پذیرش باشد و نه قطب

۴,۶۹۲

محمد اسماعیل صلاحی یکی از دراویش گنابادی در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرد گفت :

با رعایت احترام کامل نسبت به آقای مهندس جذبی ارجاع به ایشان تنها میتواند بعنوان شیخ سلسله موردپذیرش باشد و نه قطب.

متن کامل مطلب آقای صلاحی به شرح زیر است:

هو

١٢١

قال الله تعالی :

انی جاعل فی الارض خلیفه

حضرت نورعلیشاه ثانی دررساله شریفه صالحیه در ابتدای حقیقت ٢٧١- باستنادایات و روایات از جمله آیه شریفه فوق میفرمایند؛ قطب جز یکی نشاید…این همان سخن مولانا است که میفرماید پس به هردوری ولیی قائم است -ازمایش تاقیامت دائم است -هادی مهدی وی است ای راه جو-هم نهان و هم نشسته پیش رو  این سخنی است که اصل واساس تصوف وتشیع راکه دو عنوان برای یک حقیقتند تشکیل میدهد اما این روزها درسلسله جلیله نعمه اللهی گنابادی افرادی پیداشده اند که سخن دیگری میگویند و با وجود انکه مولای درویشان حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده قطب حی و قائم زمانند شخص دیگری را رواج میدهند وسعی میکنند افراد فقرا را به آقای مهندس جذبی ارجاع نموده و آقایان خمسه را مامور رسیدگی امور فقری جلوه دهند درحالیکه:

 اولا ؛ حضرت اقای مجذوبعلیشاه روحیفداه اقای مهندس جذبی را باتوجه به شرایط ویژه روز اول تیرماه بصورت مشروط ونه مطلق بعنوان جانشین معرفی فرمودند وقضیه جانشینی اقای جذبی را که با این جمله ؛”واگر درشرایط فعلی مرحوم شدم اقای جذبی جانشین من خواهندبود” بیان شده باید یک قضیه شرطیه دانست ومیدانیم وهمه کسانی که اندکی به علم منطق واقفند میدانند که قضیه شرطیه غیر از قضیه حملیه است وافاده قطعیت نمی نماید بلکه انچه حضرت اقا درمورداقای جذبی در روز اول تیرماه گذشته بیان فرمودند قضیه شرطیه شخصیه موجبه است که به دوشرط “درشرایط فعلی -مرحوم شدم” محقق میشود وهریک از این دوشرط اگر زائل شود قضیه ازحالت إیجابی خارج وسالبه بانتفا موضوع میگردد واتفاقا با رفع حصر وایجاددوباره حصر شرایط فعلی موردنظرحضرت اقای مجذوبعلیشاه منتفی شده وأمر مورد نظر دائر برانتفا است بنابراین با رعایت احترام کامل نسبت به آقای مهندس جذبی ارجاع به ایشان تنها میتواند بعنوان شیخ سلسله موردپذیرش باشد ونه قطب ، که امر قطبیت به تجلی إجلال وعظمت الهی برقلب و روح ولی است وپرواضح است که تاولی سابق درقیدحیات است مجلای این تجلی فقط وفقط خوداوست نه شخص دیگری چه رسد باینکه در مورد شخصی مانند اقای مهندس جذبی نص مطلق صادر نشده و چون مشروط به شرایطی است طَی نظر و نفس درباره ایشان صورت نپذیرفته است.

ثانیا؛ حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده دربیانیه مورخه هفدهم اسفندماه- که به خط اقای دکتر هرسینی تنظیم و بامضا ایشان رسیده پنج نفر را بعنوان نمایندگان خود در امور اجتماعی سلسله و برای مذاکره بامقامات تعیین فرموده اند صرف نظر از قرائن حالیه موضوع حضرتشان درسخنرانی اول تیرماه صریحا دونکته را درموردنمایندگی و نمایندگان تبیین فرمودند که توجه به ان بسیار راهگشاست

الف ؛ ایشان درسخنان خود همه فقرا رانماینده خود معرفی کرده و با این بیان نمایندگان خود را ازحالت حصری و توقیفی ومحدود به پنج نفر خارج ساختند

ب؛ بابیان صریح این مطلب که اتفاق افتاده که درمواردی نظر مبارک حضرت اقا با نظر اقایان خمسه متفاوت بوده ولی باحترام اجماع و با توجه به شرایط انرا امضا فرموده اند، اتفاق نظر خود را با آقایان خمسه منتفی دانسته اند.

ازاین دونکته که مقدمه تلقی میگردد میتوان این استنتاج منطقی را نمود که اولا اقایان خمسه درامور فقری که سینه به سینه و یدابید به بزرگان رسیده بماهو نماینده دخالتی نخواهند داشت والبته اقایان جذبی وکاشانی به لحاظ فرمان جداگانه طریقتی که دارند بعنوان شیخ و ماذون. از این امر مستثنی هستند.

 ثالثا ؛ دایره اختیار اقایان خمسه مذاکره بامقامات در امور اجتماعی سلسله است بنابراین مقدمات اشاعه این مطلب که اقایان مزبور میتوانند درغیاب حضرت اقای مجذوبعلیشاه روحیفداه محل رجوع مطلق باشند مخالف اصول تصوف است وچنانکه ازبعضی شنیده شده قطبیت شورایی هم امری باطل وخلاف شرع ،طریقت وعقل است.

باتوجه به مطالب معنونه توجه به سه نکته ذیل حائز اهمیت زیادی است : 

نکته اول انکه موضوع مشروط مورد نظر در باب اقای جذبی دقیقا ماننداین مثال است که بزرگی سفارش کند که اگر فلان شخص در مسابقه کشتیرانی به دور دنیا برنده جایزه یک میلیون دلاری شد جایز است که ده درصد آن را به یک انجمن خیریه بدهد. در پی آن مسئول آن انجمن خیریه نزد آن فرد رفته و مطالبه صدهزار دلار بنماید! در حالی که شخص مزبور آمادگی شرکت در مسابقه کشتیرانی دور دنیا را ندارد! و در آن شرکت نمیکند.

نکته دیگر نیز آن است که حضرت آقای مجذوبعلیشاه مکررا درباره صحت کامل جسمانی و روحانی خود إخبار فرموده اند. پس جائی که خود ایشان حیّ و حاضرند ارجاع مراجعان به یکی از نمایندگان ایشان در امور اجتماعی و یا به یکی از مشایخ ایشان به عنوان متصدی مقام قطبیت، عین شرک و ثنویت و فی الجمله مردود است.

نکته دیگر آنکه جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلی خود در دایره امور فقری، فقط دارای اجازه شیخی هستند و اموری که امر و اجازه به آنها خاص مقام قطب است در حدود اختیارات ایشان به عنوان شیخ نیست، و در حدود اجازه نمایندگی هر پنج نفر آقایان تواما یا جدا جدا هم نیست. مثلا جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلی نه خود اجازه انعقاد مجالس نیاز را دارند و نه مجاز درصدور اجازه برای احدی از دیگرآقایان مشایخ جهت انعقاد مجلس نیاز میباشند و هر پنج نماینده تواما نیز دارای این چنین اختیاراتی نیستند. به این دلیل کسی جایگزین یا جانشین مقام قطب فعلی یعنی حضرت آقای مجذوبعلیشاه گنابادی قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی نیست.

والسلام خیر ختام -محمداسماعیل صلاحی