ادامه نثار کردن انواع اهانت به آقای دکترسیدمصطفی آزمایش ضمن اعلام ارادت به آقارضا تابنده !

۱,۶۶۲

پررویی و شکست فضاحتبار گردانندگان میکرورسانه های رژیم!

میکرورسانه های مفلوک با زوزه کشی به ادامه ماموریت ننگین خود در جهت عملیات تخریبی بیفرجام  ادامه میدهند. اما بازی جنگ نرم را بیش از پیش فروباخته اند.

سایتهای فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه مینویسند:

ادامه اعلام برائت از ماذون طردشده

امیرحسین قشقائیان یکی از بزرگان صوفیه گنابادیه با صدور بیانیه ای به رونمایی از چهره حقیقی شرمان بهشتی و ماذون طردشده پرداخت.