دکتر ظفرعلی مقیمی درویش زندانی وارد اعتصاب غذای خشک شد

۹۰۷

دکتر ظفرعلی مقیمی درویش زندانی در ۱۱۷مین روز اعتصاب غذا وارد اعتصاب غذای خشک شد.

فایل صوتی گزارش اعتصاب غذای خشک این درویش زندانی از زبان همسر وی سرکار خانم مرجان مهاجر: