هشدار نسبت به ایجاد فتنه و آشوب در سلسله توسط خبرگزاری های معاند تصوف

۸۰۰

هو
١٢١

سرزده واردمشو میکده حمام نیست

این سخن پیرماست گفته هرخام نیست

برادران وخواهران گرامی

همانطورکه قبلاعرض شده است خبرگزاری های معاند درصددند با تحریف یا توجیه نادرست سخنان اقای حاج شیخ حسینعلی کاشانی به ایجادفتنه و اشوب درسلسله دامن بزنند. لذا توضیحا معروض میدارد تمام ملاقاتهای اینجانب بابندگان حضرت اقا روحیفداه باهماهنگی قبلی و باکسب اجازه از محضر  انور ایشان یک روزیا دو روز قبل از مسافرت اینجانب به تهران توسط جناب برادر مکرم اقای حاج محمداقا تابنده وفقه الله تعالی صورت میگیرد و در این هفته به واسطه کسالت والده ام اصلا مسافرتی به تهران نداشته ام و اخرین جلسه ملاقات اینجانب با بندگان حضرت آقا روحی فداه روزسه شنبه هفته گذشته مورخه ١۶بهمن ١٣٩٧بوده است ؛بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ سرزده واردمشو میکده حمام نیست -این سخن پیرماست گفته هرخام نیست برادران وخواهران گرامی همانطورکه قبلاعرض شده است خبرگزاری های معانددرصددندباتحریف یاتوجیه نادرست سخنان اقای حاج شیخ حسینعلی کاشانی به ایجادفتنه واشوب درسلسله دامن بزنندلذاتوضیحامعروض میداردتمام ملاقاتهای اینجانب بابندگان حضرت اقا روحیفداه باهماهنگی قبلی وباکسب اجازه ازمحضرانورایشان یک روزیادوروزقبل ازمسافرت اینجانب به تهران توسط جناب برادرمکرم اقای حاج محمداقاتابنده وفقه الله تعالی صورت میگیرد ودراین هفته به واسطه کسالت والده ام اصلا مسافرتی به تهران نداشته ام واخرین جلسه ملاقات اینجانب بابندگان حضرت اقاروحیفداه روزسه شنبه هفته گذشته مورخه ١۶بهمن ١٣٩٧بوده است ؛بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی #کاشانی #جذبی #خبرگزاری_صوفیه #صلاحی

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on