گفتگو با دکتر دادرش فتحی پیرامون تحلیل وضعیت جسمی دکتر تابنده در بازگشت از زادگاهشان بیدخت گناباد

۹۷۷

در این قسمت به گفتگو با دکتر دادرش فتحی پزشک متخصص و عضو تیم پزشکی کمیته حقیقت‌یاب کمپین دادخواهی نشسته‌ایم و نظر ایشان را پیرامون دلایل تحلیل قوای جسمانی دکتر تابنده پس از بازگشت از زادگاهشان جویا شده‌ایم.