خلق را تقلیدشان بر باد داد

۱,۲۹۴

خلق را تقلیدشان بر باد داد. سیاست بکار رفته برای منفور کردن هر چه بیشتر دین در دیدگاه مردمان روشی بوده است که در این چند دهه گذشته هر چه بیشتر و بیشتر خود نمایی کرده است. این روش با استفاده از سیاست شبیه سازی چه در بین علما و چه در سلسله فقر و درویشی با علم کردن افرادی که گمنام بودنند چون ماری در آستین پرورش یافته نام آور شده و به خراب کردن دین خدا سرگرمند. حضرت موسی را به یاد آوریم که پس از بازگشت از کوه چون بدید خلق را که پس از آنهمه آموزش و نصیحت و معجزه فکر کردن را به دور انداخته و مقلد گروهی بی خرد گشته و به گوساله پرستی رو آورده اند. حضرت مسیح را به یاد آوریم پیش از آنکه روزگارشان به حصر و فرار از ظالمین انجامد در آخرین سحر به شاگردان خود فرمودند که امشب تا پایان سحر بیدار باشید. آری ای اجتماع به خواب رفته بیدار باشید با چشمانی باز. مالک اشتر را به یاد آوریم که به جای نماز خواندن و روزه گرفتن شمشیر بدست گرفته و تا پای جان در کنار سرورش جنگید. امیر المومنین را به یاد آوریم که برای نجات مولی و سرورش محمد جان خود را هدیه کرده و شب را به جای بر پا کردن نماز شب در بسترش خوابیده جان فدا کرده تا حضرتش جان سالم بدر برد. بی فکری خلق را بر باد داد. 

خلق را تقلیدشان بر باد داد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد


مذهب خشک و خرافه گرایی چنان است که خشم ابراهیم و محمد را در آورد.

به جای فکر و تحقیق و دست در کار داشتن به سوی منبرها برده گریه و عزاداری آموخته احادیث بی اعتبار آموزش داده تا از حقیقت روزگارش فاصله گرفته که نفهمد چه بر سرش میآید.

تا نفهمند که ۱۷۳ روز است که سرور درویشان در حصرند.

تا نفهمند که همان سیستم شبیه سازی همچنان در کار است تا آهسته آهسته فکر و تحقیق به پایین کشیده شود٬ که تا مکتب باطن ساز و خرد گرا به مکتب پوچ خرافه گرایی تبدیل شود.

حضرت آقای مجذوبعلیشاه در منزلشان در حصر هستند اگر چه در دنیای معنوی پادشاه زمین و زمان هستند٬ روزه گرفتن به چه معنا است؟

پس از آن ۱۴ روز دعا؟

بعد هم احتمالا ۵ روز روزه؟

و پس از آن هر چه به ذهن این طراحان منفور میآید٬ تا دوران حصر حضرت آقا را به درازا بکشند.

آیا این توهین به عقل و شعور مردمان نیست؟

آیا این توهین به فرمان اقطاب که فرموده اند دست به کار و دل با یار٬ نیست؟

مهرداد صیامی