نامه فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی به نمایندگان خمسه

۹۵۴

هو
١٢١

قال الله تعالی ؛من یهدالله فهوالمهتدومن یضلل الله فلن تجدمن دونه ولیامرشدا

برادران عزیز اقایان خمسه سلمکم الله تعالی
بیانیه های جنابان اقایان مورخه ٢۵و٢٧مردادماه جاری را ملاحظه و مطالعه نمودیم و برحیرتمان افزود که چطور آن عالیجنابان بطور وضوح ازحدود اختیارات معینه در ورقه نمایندگی خود که صرفا محدودبه مذاکره بامقامات در امور اجتماعی سلسله است خارج شده و درمورد تشکیل گزینشی مجالس فقری که فقط و فقط از اختیارات قطب زمان است اظهار نظرفرموده اید!

اگراین روند که شما پیش گرفته اید ادامه پیداکند قطعا باید منتظران بود که انجمن اخوت دیگری نظیر آنچه در شاخه صفعلیشاهی بعداز درگذشت مرحوم صفی تشکیل شد درسلسله حقه نعمه اللهی گنابادی توسط شما تشکیل گردد با این تفاوت که ان انجمن متهم به ارتباط با فراماسونها گردیدو این انجمن بطور قطع توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دراصل اداره خواهدشد. زهی خیال باطل!

برادران عزیز انچه شما در این دونامه موصوف ذکرکرده اید تخطی اشکار از آموزه های تصوف است سخنان وزیر امورخارجه آمریکانیز صرفا در مورد شخص بندگان حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده میباشد و استحضار دارید که شخصیتی مانندحضرت تابنده متعلق به یک قوم و دسته و گروه و یا حتی یک کشور نیست بلکه مانند بزرگانی چون عطار وسنایی و مولانا شخصیتی جهان شمول میباشند و متعلق به همه فرهنگها و همه اقوام و ملل هستند و از اینرو عجیب نیست که وزیر فرهنگدوست آمریکا ازحضرت دکترنورعلی تابنده مشخصا نام ببرد و از وضعیتی که برای معظم له بدست خودی وغیر پیش آمده اظهارنگرانی نماید این دو مورد مذکورکه در دو نامه شما اقایان آمده (یعنی تشکیل مجالس و تخطئه سخنان وزیر امور خارجه ) یا باید مورد تایید مستقیم حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده در یک ویدئوی چنددقیقه ای قرار بگیرد که در آنصورت لازم الاتباع خواهدبود و یا سالبه به انتفا موضوع است زیرا حدود وکالت و نمایندگی شما صرفا در نفس مورد وکالت(مذاکره بامقامات دراموراجتماعی سلسله) مؤثر خواهد بود و نه خارج از آن و بنابراین هیچگونه ارزشی ازلحاظ فقری فعلا ندارد

٢٩مردادماه ١٣٩٧
فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی