چرائی ادامه عدم تشکیل مجالس فقری در میبد و اردکان یزد

۱,۴۴۶

هو
١٢١

چرائی ادامه عدم تشکیل مجالس فقری در میبد و اردکان یزد تا حصول رفع حصر کامل از صاحب مجلس
تشکیل یا عدم تشکیل مجالس فقری در شرایطی که صاحب مجلس یعنی قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی حضرت آقای دکترحاج نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه امکان بیان منویات خود را ندارند مردود است. اجازه بازگشایی مجدد مجالس فقری با شخص حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه است و لاغیر.
درشرایط کنونی تشکیل چنین مجلسی و شرکت درآن غصب اختیارات منحصر به پیرطریقت و قطب سلسله میباشد که فعلا در حصر قراردارند و بنده کمترین به عنوان خادم این مجلس در شهرهای میبدواردکان امکان کسب اجازه
مستقیم از شخص ایشان برای بازگشایی را دریافت نداشته ام.
فلذا اعلام میدارم که تا زمانی که حصر حضرتشان بطور کامل مرتفع نشده و اوامر ایشان ازلسان مبارک انحضرت به بنده کمترین بدون واسطه و آزادانه ابلاغ نشده از برگزاری مجالس فقری معذورم.

تازمیخانه ومی نام ونشان خواهدبود

سرماخاک ره پیرمغان خواهدبود

فقیر؛ محمد اسماعیل صلاحی
مورخ ۹۷/۰۶/۲۶
میبد- بیست و ششم شهریور ماه هزاروسیصدونود و هفت شمسی