فرمان ماموریت صادره از سوی حضرت مجذوبعلیشاه به حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۸۹۳

فرمان ماموریت صادره از سوی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفدا قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی به جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش جهت اشاعه عرفان و اجازه تجدید عهد و اقامه نماز جماعت.


آذرماه ۱٣۷۷ شمسی ؛ مقارن با نوامبر ۱۹۹۸ میلادی