فرمان ماموریت صادره از سوی حضرت مجذوبعلیشاه به حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

218

فرمان ماموریت صادره از سوی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفدا قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی به جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش جهت اشاعه عرفان و اجازه تجدید عهد و اقامه نماز جماعت.


آذرماه ۱٣۷۷ شمسی ؛ مقارن با نوامبر ۱۹۹۸ میلادی