گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

۹۳۸

اشاره های پرنکته آیه های قرآن به تغییر پارادیمها با استفاده از انرژیهای ناپیدا

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

ذره و ذریه، ذرات و ذراری و ذریات :  بحث ذره و ذریه از مباحث بسیار مهم و تعیین کننده در قرآن مجید است. ذریه به معنی سلاله است و ناظر بر نسلهای انواع موجودات خاکی منجمله بنی آدم است که از پس هم میآیند و اطلاعاتِ ذراریِ آنها ازطریق وراثت نسل به نسل انتقال مییابد. ذره و مثقال ذره نیز واحد سنجش اعمال و افعال افراد بشر است که در کارنامه یکایک ثبت و ضبط شده مورد سنجش و اندازه گیری قرار میگیرد. 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم