اطلاعیه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ بتاریخ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹۲۲

هو

۱۲۱

به دنبال پرسشی که عده ای از این جانب دررابطه با متن های تفرقه آمیز که در فضای مجازی نگارش مییابد (از جمله مقاله ای با عنوان “موریانه صفتان در لباس عرفان…” منتشره در تاریخ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه هزار و سیصدو ونود و هشت ) ، طرح کرده بودند متذکر رهنمودی میشوم – که مستند به فرمایش مورخ دوم آبان ماه هزاروسیصدونود وهفت حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی است- و خطاب به این جانب میباشد، و به این شرح است: “من از شما توقع دارم که از کتاب مقدسمان یعنی از قرآن پیروی کنید و تهمتهایی که زده شده و میزنند، شما رد کنید. به این معنی که بگوئید که من هیچ اطلاعی ندارم و از یک درویش جز پاکی توقع ندارم. بنا بر این آرامشی به همه فقرا و به شخص من بدهید”. 

براین اساس حقیر هرگونه گفتار تفرقه آمیز و فتنه انگیز را بویژه درجو حاکم بر خواهران و برادران ایمانی از هر کجا و از جانب هر کسی که باشد کاملا مردود و غیرقابل قبول و دون شئونات فقر و سلوک و معرفه الله میشمارم و استدعا دارم که هیچ یک از پیروان طریقت نعمت اللهی و علاقمندان به تصوف و عرفان اسلامی به این قبیل متون کوچکترین اعتنایی ننمایند و همچنان که نظر مولای معظم است به مانند “بنیان مرصوص” قویاً اتحاد و اتفاق و یکدلی و همواری خودرا حفظ و حراست نمایند. درهمین رابطه نیز متذکرمیگردم که نگارش مطالبی دایر بر نقد یا طرح آراء و نظریات فردی در فضای مجازی باید همواره همراه با رعایت جوانب ادب و نزاکت و اخلاق فقری و معنوی باشد.

حاج دکترسیدمصطفی آزمایش