«پایان دوران زن ستیزی، زورگویی و مردسالاری» ؛ بقلم دکتر دادرش فتحی

۸۰۵

یکی از آقایان مرقومه ای منتشر و در آن اشاره به حجاب نموده اند.

این حقیر با تکیه به درک ،برداشت و تجارب شخصی به این نتیجه رسیده ام که زن و مرد مسلما دارای حقوق متساوی بوده و بنابر این تحمیل حجاب و یا روش پوشش توسط مردان به مادران، همسران ، خواهران و فرزندان مونث شان به هیچ وجه نمیتواند روا باشد و مسلمأ با اسلامی که بر پایه عشق، مدارا، محبت و صفا،دوستی و مروت بنا شده در تناقض است.

به لطف پروردگار عالم هستی، در اکثریت مناطق، بشریت از شرایط دروان جاهلیت و قرون وسطائی رهایی یافته و با ورود به مدرنیته همراه با افزایش آگاهی و دانش ، موفق به پاره کردن زنجیرهای بردگی و استثمار جنسی گشته است.

حال چگونه فردی میتواند به خود اجازه دهد تا برای بانوان محترم، مادران ،همسران ، خواهران و دختران ما حکم به حجاب اجباری صادر نمایند؟ لطف کنید و نگاهی به تاریخ تقویمتان اندازید و نگاهی هم به محیط اطرافتان! دوران زن ستیزی، زورگویی و مردسالاری، بردگی و استبداد به پایان رسیده است!

آیا شیر زنان شجاع و از خودگذشته درویش را که جان برکف از اعتقاداتشان دفاع نموده و الگوئی برای ما مردان و فرزندانشان بوده اند را شایسته حقوق مساوی نیافتید که حال تصور مینمایید که ما مجاز به تعیین تکلیف در مورد پوشش ایشان باشیم؟

در مورد دخالت در امور سلسله هم یادآورتان میشوم که سلسله برای این حقیر فقط حضرت مجذوب علیشاه است و بس ، ما فقط می توانیم جزءعاشقان ،مریدان و دوستدارانش محسوب گردیم و نه بخشی از سلسله.

بنابراین اظهار نظر شخصی افراد، جدا از جنسیت ایشان، آن هم در مورد چگونگی روابط بین خواهران و برادران ایمانی و یا ابراز نظر فردی به معنای دخالت در امور سلسله نمی تواند باشد. تمامی افراد بشر فارغ از جنسیت و تاهل دارای این حق هستند تا بتوانند آزادانه نظراتشان را ابراز نمایند و در این مورد هم هیچ استثنائی جایز نمیباشد.

همانگونه که شما ، من و صدها فرد دیگر در ماه های اخیر درگیر ابراز عقاید و نظرات مان در انظار عمومی بوده ایم ، نبایدبه هیچ وجهی به خود این اجازه را بدهیم که در مورد برخی تبعیض قایل شده و آنان را از حق مشروعشان که آزادی بیان نظر و عقیده میباشد نفی نماییم.

همانگونه که ابراز نظر ننمودن گناه نیست ابراز آن هم نمیتوان خلاف شمرده شود.

یا علی
دادرش فتحی

 

View this post on Instagram

 

یکی از آقایان مرقومه ای منتشر و در آن اشاره به حجاب نموده اند. این حقیر با تکیه به درک ،برداشت و تجارب شخصی به این نتیجه رسیده ام که زن و مرد مسلما دارای حقوق متساوی بوده و بنابر این تحمیل حجاب و یا روش پوشش توسط مردان به مادران، همسران ، خواهران و فرزندان مونث شان به هیچ وجه نمیتواند روا باشد و مسلمأ با اسلامی که بر پایه عشق، مدارا، محبت و صفا،دوستی و مروت بنا شده در تناقض است. به لطف پروردگار عالم هستی، در اکثریت مناطق، بشریت از شرایط دروان جاهلیت و قرون وسطائی رهایی یافته و با ورود به مدرنیته همراه با افزایش آگاهی و دانش ، موفق به پاره کردن زنجیرهای بردگی و استثمار جنسی گشته است. حال چگونه فردی میتواند به خود اجازه دهد تا برای بانوان محترم، مادران ،همسران ، خواهران و دختران ما حکم به حجاب اجباری صادر نمایند؟ لطف کنید و نگاهی به تاریخ تقویمتان اندازید و نگاهی هم به محیط اطرافتان! دوران زن ستیزی، زورگویی و مردسالاری، بردگی و استبداد بی پایان رسیده است! آیا شیر زنان شجاع و از خودگذشته درویش را که جان برکف از اعتقاداتشان دفاع نموده و الگوئی برای ما مردان و فرزندانشان بوده اند را شایسته حقوق مساوی نیافتید که حال تصور مینمایید که ما مجاز به تعیین تکلیف در مورد پوشش ایشان باشیم؟ در مورد دخالت در امور سلسله هم یادآورتان میشوم که سلسله برای این حقیر فقط حضرت مجذوب علیشاه است و بس ، ما فقط می توانیم جزءعاشقان ،مریدان و دوستدارانش محسوب گردیم و نه بخشی از سلسله. بنابراین اظهار نظر شخصی افراد، جدا از جنسیت ایشان، آن هم در مورد چگونگی روابط بین خواهران و برادران ایمانی و یا ابراز نظر فردی به معنای دخالت در امور سلسله نمی تواند باشد. تمامی افراد بشر فارق از جنسیت و تاهل دارای این حق هستند تا بتوانند آزادانه نظراتشان را ابراز نمایند و در این مورد هم هیچ استثنائی جایز نمیباشد. همانگونه که شما ، من و صدها فرد دیگر در ماه های اخیر درگیر ابراز عقاید و نظرات مان در انظار عمومی بوده ایم ، نبایدبه هیچ وجهی به خود این اجازه را بدهیم که در مورد برخی تبعیض قایل شده و آنان را از حق مشروعشان که آزادی بیان نظر و عقیده میباشد نفی نماییم. همانگونه که ابراز نظر ننمودن گناه نیست ابراز آن هم نمیتوان خلاف شمرده شود. یا علی دادرش فتحی #دادرش_فتحی #دراویش_گنابادی_نعمت_اللهی #حجاب #حجاب_اجباری #آزادی_بیان #آزادی_عقیده ه

A post shared by Dadrash Fathi-Saffar (@drdadrashfathi) on

از همین نویسنده بیشتر بخوانیم :

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.