توضیح آیاتی درباره هجرت

۸۷۴

مجلس فقری شب جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۸ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ توضیح آیاتی درباره هجرت.