صبح سه شنبه ۲۹ مردادماه ۹۸ ؛ فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در جمع برادران ایمانی

۷۳۱

مکان برگزاری مراسم : دولتسرا
در جمع برادران ایمانی