اطلاعیه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۱,۷۵۸

هو

۱۲۱

و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین

آیه ۵۴- سوره آل عمران

باتوجه به شواهد و قرائن چندروزه اخیر، به نظر میرسد که گروهی از معاندین سلسله حقه گنابادی در صدد راه اندازی غائله تازه ای، مشابه فاجعه گلستان هفتم میباشند و در عین حال به روال سابق و بهمان شیوه کاملا شناخته شده پیشین قصددارند که مسئولیت چنان فجایع و حوادثی را به گردن خود فقرا بیندازند. البته فقرای با درایت، اکیدا از فروغلطیدن به سراشیب چنین دام و تله ای احتراز مینمایند.

اکنون که مشایخ معظم جنابان آقایان مردانی و محجوبی نیز به صراحت موضع گرفته و دراویش عزیز را به حفظ آرامش و اجتناب از هرگونه عمل تحریک آمیز یا صدور هرگونه فراخوان و غیره رهنمود داده اند، و رفتن آنها را به بیدخت – در شرایط کنونی – خلاف مصلحت سلسله حقه گنابادی دانسته و از آن منع اکید نموده اند، این جانب نیز به نوبه خود از عموم خواهران وبرادران ایمانی استدعا دارم که استراحت خاطر و آرامش اوقات حضرت آقای مجذوبعلیشاه دامت افاضاته العالیه را در اولویت مطلق قرار داده و راه را بر هرگونه سوء استفاده معاندان فقر و عرفان ببندند.

ان شاء الله حضرتشان پس از سفر و استقرار در بیدخت، مثل همیشه با فرمایش های گهربار خود اوامر لازم را به خواهران و براداران محترم صادر خواهند فرمود.

دوم شهریور ۱٣۹۸
حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش