پارادایم و انرژی حرکتی؛ قسمت بیست و هشت

۱,۳۵۱

سیمان اتصال ایمان آورندگان به توحید، آمادگیشان برای ایستادگی خستگی ناپذیر در مواضع تسخیرناشدنی دفاع از رسولخدا و کتاب خدا ودین خدا در برابر مهاجمان بربر و خرافه گرایان اوهام پرست میباشد.

سوره صف بیانگر اتصال پراستحکام اصحاب مخلص و راستین حضرت محمدصلی الله علیه میباشد.

درعین حال قرآن به این صحابه حاضر در محضر رسولخدا توصیه میفرماید که درس جانفشانی وسرسپردگی به ولی خدا را‌از حواریون و اصحاب عیسی بن مریم( ع) بگیرند که وقتی ندای « من انصاری الی الله» حضرت عیسی را شنیدند کمر همت بسته و پا به میدان امتحان نهادند و با سرافرازی الگوی جوانمردان شدند

صفوف به هم پیوسته یاران رسولخدا ، دژ مستحکمی است که گویی بنیان آن با سرب گداخته، پرداخته و ساخته شده است. یاران رسولخدا از حواریان عیسی ابن مریم درس جوانمردی و جانفشانی گرفته اند و برای تغییر مسیر تاریخ، اراده کرده تا پشت سر رسولخدا مهیای فداکاری حداکثری باشند.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت شانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هفدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هژدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نوزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیستم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و یکم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و دو

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و سوم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و پنجم

پارادایم و انرژی حرکتی؛ قسمت بیست و ششم

پارادایم و انرژی حرکتی؛ قسمت بیست و هفتم